!متقاضی محترم !

مهلت ثبت نام از هشتم تا دهم بهمن ماه سال جاری می باشد

با تشکر دبیرخانه جشنواره مداد کم رنگ